Free cookie consent management tool by TermsFeed
 
zavři

 


zavři


Obchodní podmínky

Nacházíte se: Zinako s.r.o. / Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") vydává společnost Zinako s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Juřinka 17, PSČ 757 01, IČ:26794616, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložce číslo 26352, (dále jen "zhotovitel"), vyrábějící zinkové odlitky - zejména mince, žetony, přívěšky, klíčenky, medaile, plakety, odznaky, nábytkové kování a jiné drobné odlitky (dále jen "výrobky").

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (dále jen "objednatel"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto vztahy se řídí obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění.

3. Zhotovitel uzavírá s objednatelem Smlouvu o dílo dle Obchodního zákoníku.

4. Odesláním objednávky na email zhotovitele objednatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné dle individuální cenové nabídky zhotovitele v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou díla. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření Smlouvy o dílo

1. Pojmem objednávka se pro tyto obchodní podmínky rozumí právní úkon objednatele směřující vůči zhotoviteli s cílem obdržet od něj objednané plnění - výrobky (dále jen "objednávka").

2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím e-mailu či písemně. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení výrobků k objednateli.

3. Objednatelé musejí uvést minimálně tyto údaje:
• fyzické osoby: jméno a příjmení objednatele, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby navíc: Obchodní jméno firmy objednatele.
• přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
• IČ objednatele, je-li podnikatelem,
• DIČ objednatele, který má sídlo mimo ČR, pokud je plátcem DPH - doloží výpisem
• přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
• počet kusů, barvu, velikost a další podrobnosti objednaných výrobků,
• způsob doručení,
• platební metodu
• požadovaný termín dodání

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je zhotovitel oprávněn odmítnout nebo vrátit objednateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Platnost nabídky zhotovitele je jeden měsíc.

6. Pokud se zájemce / objednatel rozhodne smlouvu o dílo neuzavřít z důvodu aktualizace cenové nabídky ve lhůtě delší než jeden měsíc od poslední nabídky viz bod II./5., pak budeme požadovat úhradu vynaložených nákladů viz bod V./8.

7. Objednávka Kupujícího je návrhem Smlouvy o dílo, samotná Smlouva o dílo je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu zhotovitele s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany zhotovitele), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou objednatel uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

1. Objednatel může Objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před započetím výroby. Zrušení je třeba provést telefonicky na čísle +420 777 331 093 a zároveň e-mailem na adrese info@zinako.cz.

2. Pokud objednatel zruší objednávku v průběhu výroby, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou výrobků (především náklady na grafické zpracování, náklady na materiál, výrobní náklady, mzdové náklady, dopravné, skladné, ušlý zisk apod.).

3. Pokud bude objednávka zrušena ze strany zhotovitele, bude objednatel na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky na čísle, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu.

4. Pokud si objednatel neodebere výrobky bez předešlého zrušení objednávky (akceptované výrobcem), nese ke své tíži veškeré vzniklé náklady vč. ušlého zisku.

5. Výrobky, které si objednatel neodebral ani po opětovném kontaktování zhotovitelem, může objednatel dle svého uvážení dále využít, zejména je může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, ze objednatel využil svoje vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele vymáhat na objednateli Cenu vztahující se k neodebraném výrobkům dle Objednávky podle bodu 4.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaných výrobků je zpravidla 1 - 2 měsíce po uzavření Smlouvy o dílo, tj. po potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.

2. Dodací lhůta se může prodloužit během vánočních svátků, čerpání celozávodních dovolených ve firmě zhotovitele nebo ve firmách subdodavatelů nebo při velkém vytížení výroby zhotovitele v době uzavření smlouvy o dílo.

3. Okamžikem převzetí výrobků objednatelem na něho přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu výrobků.

4. Při odeslání zásilky z hotovými výrobky přijde objednateli email od přepravní společnosti PPL o zásilce, SMS zpráva od České pošty a podobně. Odeslání této zprávy zajišťují přepravní služby a zhotovitel za její nedoručení nenese zodpovědnost. Pokud si Objednavatel změní způsob přepravy z PPL na jiného přepravce, je povinen si zásilku - hlavně tu, která spěchá - hlídat sám, ikdyž o ní nemá od přepravní služby informace: např. objednavatel si domluví středeční odeslání EMS Českou poštou, zhotovitel ve středu zásilku odešle, objednateli nedojde zpráva od ČP o zásilce, objednalel se pak v pátek domáhá zásilky po zhotoviteli. Zhotovitel vše udělal, dle domluvy, a objednatel se měl ve čtvrtek ráno o svou zásilku zajímat, objednal nemůže vědět ani není schopen si hlídat, že si objednatel zásilku ještě nevyzvedl. Objednatel je povinen zásilku sledovat, převzít nebo zajistit její převzetí ( například domluvit se s přepravní službou třeba na pozdější termín doručení). Pokud je objednatel například dlouhodobě mimo zemi a není v předpokládaném termínu dodání zásilky schopen zajistit její převzetí, je povinen informovat o této skutečnosti zhotovitele, jinak jdou náklady na opětovné zaslání zásilky na vrub objednatele. Pokud objednatel nezajistí převzetí zásilky z důvodů na své straně (není ochoten nebo schopen si s doručovatelem domluvit termín převzetí), nese nové náklady na znovu zaslání zásilky, případně dodatečně vzniklé náhklady na svůj vrub.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Kupní cena je pevně stanovena individuální nabídkou zhotovitele. Pokud nejsou některé ceny zahrnuty v individuální nabídce, stanoví se cena dle cen a ceníků (např. ceny stuh na medaile, mechanik na přívěšky a pod.) uvedených na internetových stránkách zhotovitele (www.zinako.cz). Na tyto doplňující ceny bude objednatel upozorněn ještě před uzavřením Smlouvy o dílo.

2. Kupní cena je uvedena v Kč, nezahrnuje DPH a poštovné.

3. Kupní cena zahrnuje výdaje spojené s balením zboží.

4. Způsob platby, pokud není dohodnuto jinak, je stanoven dobírkou.

5. V případě platby dobírkou je objednatel povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky.

6. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o úhradu zálohy ve výši až 70% kupní ceny, zejména při Objednávkách s cenou vyšší než 10000,- Kč.

7. Objednatel nabude vlastnické právo k výrobkům až úplným zaplacením kupní ceny.

8. Pokud zájemce o zakázku souhlasí s cenovou nabídkou dle emailové nebo písemné nabídky Zinako s.r.o. a požádá Zinako s.r.o. o grafické zpracování návrhu a další práce, začíná přípravná fáze výroby, která je zpoplatněna sazbou 300,- Kč/hodinu, tato sazba bude zájemci účtována vždy, pokud by se zakázka nerealizovala z důvodu na straně zájemce nebo z důvodu dodatečných nerealizovatelných požadavků ze strany zájemce (např. časové důvody, technologické důvody, administrativní důvody, atd.).

9. Faktura je vždy vystavena v Kč. Pokud si zákazník vyžádá, zhotoviltel pod částku v Kč, připíše i vyjádření ceny v EUR či USD. Zákazník se touto částkou v zahraniční měně řídí pouze v den vystavení faktury. Pokud pošle platbu později, je povinen si přepočítat částku aktuálním kurzem v den odeslání platby, dle návodu v zápatí faktury, pokud takto neudělá, nese na svůj vrub dodatečně vznikné náklady při převodu.

VI. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace výrobků se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

VII. Závěrečná a doplňující ustanovení

1. Zhotovitel má právo uveřejnit ve svých propagačních materiálech a na www.zinako.cz fotografie výrobků objednaných objednatelem.

2. Zhotovitel nesmí poskytnou bez svolení objednatele štoček, model, submodel, formu či výrobky třetím osobám, vyjma zaslání jednoho vzorku jinému zájemci o podobnou výrobu.

3. Pokud objednatel písemně či emailem v okamžik závazné objednávky nepožádá zhotovitele o archivaci grafiky, modelů, submodelů či formy pro budoucí dodělávky a zhotovitel mu toto nepotvrdí, není povinen zhotovitel tyto segmenty archivovat.

4. Balení výrobků je hromadné, pokud není dohodnuto jinak. výrobky, u kterých hrozí dle názoru zhotovitele poškození při přepravě, jsou automaticky zabaleny kusově.

5. Výrobky jsou zasílány službou PPL s doručením ve všední dny (po dohodě s objednatelem je možno objednat dodání PPL zásilky i v sobotu). Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit způsob dodání (např. Česká pošta) v případě časové tísně nebo jiných komplikací. Na žádost objednatele je možná změnu standardního zaslání službou PPL na jiného dopravce (je nutno počítat s vyšší cenou dopravy). Dále si zhotovitel vyhrazuje právo účtovat si vyšší částku za změněný způsob dopravy k vůli pozdnímu objednání zboží zákazníkem (expres výroba), tzn. že zhotovitel nemá na výrobu 20 pracovních dnů. Pokud si zákazník pošle svou vlastní dopravu, bude mu účtonáno balné v rozmezí 40,- až 100,- Kč za každý balík do 20 kg.

6. Zhotovitel nenese zodpovědnost za ztracené balíky přepravními společnostmi. Pokud je balík ztracen, dodá zhotovitel nové zboží v co nejkratším možném termínu. Pokud nechce objednatel nic riskovat (pozdní doručení nebo ztrátu balíku), doporučujeme osobní vyzvednutí výrobků přímo v provozovně zhotovitele. Na doručení má přepravní služba 1 týden. Doporučujeme proto objednávat co s největší časovou rezervou.

7. Zhotovitel nenese zodpovědnost za nedodržení termínu dodání, který vzikl dle bodu 5.

8. Pokud si objednatel objedná dodání výrobků jinou přepravní službou než Českou poštou, platí taktéž ustanovení odst. 5. a 6. pro tohoto dodavatele.

9. Tolerance odchylky rozměru u výrobku od zadání je cca +- 0,9 mm.

10. Objednateli je před započetím výroby zaslána grafika ke korektuře. Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv chyby, které objednatel při korektuře přehlédne. Objednatel musí zhotoviteli korekturu odsouhlasit písemně či e-mailem.

11. Povrchové úpravy výrobků nejsou vhodné do venkovního, vlhkého či mrazivého prostředí.

12. Výrobky vyrobenou naší technologií jsou pórovité.

13. Vzorek objednaného výrobku se poskytuje za 2500,- Kč. Při následné realizaci zakázky se část z této částky odečte.

14. Pokud si Objednavatel objedná sadu medailí má se za to, že jsou to 3 ks medailí (zpravidla 1x staromosaz = zlatá, 1x starozinek = stříbrná, 1x staroměď = bronzová).

15. Objednatel bere na vědomí, že na výrobcích vyrobených naší technologií odstředivého lití do silikonové gumy, mohou vznikat drobné deformace, a že tyto výrobky nedosahují takové kvality povrchů, provedení, pevnosti a přesnosti jako výrobky vyrobeny ražbou či tlakovým litím.

16. Objednatel je povinen komunikovat pouze z jednoho emailu. Pokud začne objednatel komunikovat z jiného emailu, je povinen nás o této skutečnosti informovat z původní emailové adresy. Nová emailová komunikace bude obsahovat stejný předmět a veškerou kompletní komunikaci k zakázce. Zhotovitel nenese zodpovědnost za chyby v zakázce při komunikaci z více emailů, kde nebude toto pravidlo dodrženo.

17. Každý komunikující s firmou Zinako s.r.o., ať už telefonicky, emailem, či jinak, souhlasí se zpracováním jeho osobních a firemních údajů, které sdělí.

18. Kažný komunikující s firmou Zinako s.r.o. telefonicky, souhlasí s tím, že jeho telefonického hovory mohou být zaznamenávány pro účely možné výroby či možných sporů s firmou Zinako s.r.o. v budoucnu. Dále souhlasí s archivací emailů, které s firmou Zinako s.r.o. procesoval.

19. Do 24 hodin po převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat veškeré zboží co počtu a kvality. Případné zjištěné nedostatky je povinen obratem sdělit zhotoviteli. Na pozdější nároky zákazníka nemusí být pak brán zřetel.

20. Barevné provedení našich odlitků se může lišit. Odstíny pokovení mohou být rozdílné i u stejného druhu výrobků v jedné várce - tento vzhled výrobků nejsme schopni ovlivnit a je dán technologií pokovování. Způsob broušení, odstíny patiny, světlost leštění a síla vrstvy laku a glazury můžou být i u stejné várky výrobků odlišné - dáno ručním zpracováním.

21. Barvy na samolepkách (logoprintech) se trochu mohou lišit od zadání - dáno technologií výroby.

22. Barvy u ručně barvených ploch odznaků a jiných výrobků se mohou lišit od zadání. Přesně není možno barvy namíchat. Odstín barvy mění nejenom odchylka při míchání barvy, ale i barva povrchu výrobku, jeho lakování, či glazurování. Barvy na výrobku budou na první pohled vypadat jako dle předlohy, ale při přiměření ke vzorníku - například Pantone - se nemusí shodovat. Pokud se chce barevně zákazník přiblížit nějakému již hotovému vzoru, je povinen vzor dodat, jinak dodavatel za velice podobnou barvu vzoru neručí.

Obchodní podmínky Zinako s.r.o., v.1.2 ze dne 18.9.2019.